Choď na obsah Choď na menu
 


Platné pravidlá

 

1. Všeobecné ustanovenia

3b JUNIOR Hokejbalová liga (ďalej len 3b JUNIOR HbL) má štatút amatérskej súťaže Základných škôl v meste Prešov a jeho okolí. Hrá sa plne v duchu FAIR PLAY !

a)  V sezóne 2018/2019 štartuje v 3b JUNIOR HbL 10 riadne prihlásených družstiev v dvoch vekových kategóriách t.j. mladší žiaci 3.-5.ročník (ďalej len MŽ) a starší žiaci 6.-9.ročník (ďalej len SŽ) základných škôl.  

b)  Nahlásením družstva do súťaže predloží kompetentný zástupca školy pred každým turnajom pravdivo a kompletne vyplnenú súpisku, na ktorej svojím podpisom potvrdí, že osoby na nej boli oboznámené s Platnými pravidlami a zaväzujú sa, že ich budú akceptovať a plne dodržiavať!!!

Zaradením na súpisku dáva hráč a takto zainteresovaná osoba, ako aj samotné družstvá súhlas so zverejnením osobných údajov (meno, priezvisko poprípade dátum narodenia, fotografia a pod.) na domovskej stránke 3b JUNIOR HbL, FB stránke 3b Prešovská Hokejbalová liga resp. ako propagácia (tlač, internet a pod.) aj pre ďalšie využitie v médiách.

c)  Všetky ligové zápasy sa môžu odohrať iba na schválených ihriskách Organizátorom 3b JUNIOR HbL. V našom prípade ide o ihriská v areáli ZŠ Čsl. Armády na Sídlisku II. a ZŠ s MŠ v Terni.  

Keďže ide o súkromné ihriská, všetky spôsobené škody (poškodenie mantinelov, pletiva, striedačiek, areálu, šatní a pod.) bude musieť osoba, ktorá ich spôsobila, buď na vlastné náklady odstrániť resp. spôsobenú škodu zaplatiť!!! 

Hracia plocha:

1.       Rozmery ihrísk:   20 x 26 m resp.  min. rozmer ihriska 15 x 22 m.  

2.       Rozmery bránok:   1,83 x 1,22 m 

3.        Hrací čas:     2x8 min. (hrubý)

           ...... čas sa zastavuje pri strelení gólu, vylúčení, samostatnom nájazde,

                   vyhodení loptičky mimo hr. plochu a zranení hráča.

4.       Systém:   Jeseň 2018 (2 turnaje),  Jar 2019 (2 turnaje) 

                              MŽ:  každý s každým 3- krát   

                             SŽ:  každý s každým 3- krát  

d)  Sezóna:

 Hlavným hracím dňom bude spravidla piatok, pokiaľ Organizátor 3b JUNIOR HbL nerozhodne ináč. Základné školy sú na deň turnaja povinné zabezpečiť účasť detí (hráčov) na danom turnaji v mieste jeho konania. Základná škola ktorá bude konkrétny  turnaj zastrešovať je povinná zabezpečiť minimálnu lekársku starostlivosť, šatne, občerstvenie (pitný režim) a zázemie pre bezproblémový priebeh celého turnaja. Autobus v minimálnom počte 1 ks. (počet miest na sedenie min. 45) na miesto konania turnaja zabezpečí na vlastné náklady mesto Prešov.

Termíny:

 1.turnaj      ihrisko ZŠ Čsl. Armády v Prešove         5.10.2018     (piatok)

 2.turnaj     ihrisko ZŠ Čsl. Armády v Prešove       22.10.2018   (pondelok)

 3.turnaj     ihrisko ZŠ s MŠ Terňa                             26.4.2019     (piatok)

 4.turnaj     ihrisko ZŠ Čsl. Armády v Prešove         24.5.2019     (piatok) 

 

Konečné poradie v tabuľke po 4 odohraných turnajoch určujú:

  1. body (víťazstvo 3b, víťazstvo po SN 2b,

      prehra po SN 1b, prehra v riadnej hracej dobe 0b) 

      2.        pri rovnosti bodov, získané body zo vzájomných zápasov

      3.        následne skóre zo vzájomných zápasov

      4.        viac strelených gólov zo vzájomných zápasov

 

e)  Rozhodca:  

Zápas rozhoduje vždy minimálne jeden delegovaný rozhodca, ktorý prešiel školením a bol právoplatne schválený Organizátorom 3b JUNIOR HbL.

Rozhodcovi/-com sú Všetci hráči a účastníci stretnutia (bez výnimiek) na ihrisku, ale aj mimo neho plne podriadení!!!  

f)  Hrá sa systémom 5 hráči v poli + brankár (5 + 1) v kategórií a 4 + 1 v kategórií .

Na ihrisku menších rozmerov (Terňa) môže dôjsť rozhodnutím Organizátora 3b JUNIOR HbL k úprave počtu hráčov.

g)  Prípravná doba na zápas je 5 minút od úradného hracieho času (ďalej len ÚHČ). Mužstvo, ktoré nebude na hracej ploche v potrebnom minimálnom počte hráčov (5+1 aj bez rozcvičky) prehráva kontumačne výsledkom 0:5. O takejto kontumácií priamo na ihrisku rozhodne delegovaný rozhodca. 

Kontumáciou sa rozumie, aj: 

1.   mužstvo sa nedostaví na zápas

2.   zápas sa nedohrá z jeho viny 

3.   ak hráč fyzicky napadne protihráča mimo hry

4.   ak hráč, alebo iná zainteresovaná osoba inzultuje rozhodcu

Mužstvo, ktoré bude mať v sezóne 5 kontumačných výsledkov bude vyradené zo súťaže, bez akejkoľvek náhrady a iných náležitostí. Zvyšné stretnutia sa kontumujú v prospech súperov výsledkom 0:5.

h)  Vedúci družstva: 

Vedúci družstva VŽDY zodpovedá za hráčsku lavicu, ako aj za prípadne chovanie sa vlastných fanúšikov, t.j. v zápasoch vystupuje, aj ako Usporiadateľ daného stretnutia.

i)  Každý zápas sa musí odohrať! 

Ak mužstva z nejakých dôvodov nedohrajú zápas sporná situácia, faul, vylúčenie, inzultácia, neuznaný gól a pod., strana, ktorá sa cíti poškodená môže podať odvolanie Organizátorovi 3b JUNIOR HbL. 

 Doba na podanie protestu v tomto prípade je 10 min. po skončení stretnutia priamo Organizátorovi 3b JUNIOR HbL, alebo ním poverenej osobe, ktorý/-á bezodkladne rozhodne.

j)  Platí prísny ZÁKAZ vnášania alkoholických nápojov a sklenených predmetov (poháre, fľaše a pod.) do priestoru striedačiek a hracej plochy!!!

k)  Hráči, ako aj realizačné tými resp. fanúšikovia jednotlivých tímov by sa mali zdržaťakýchkoľvek  prejavov VULGÁRNOSTI, keďže ide o spoločensko-športové podujatie detí a mládeže prístupné taktiež širokej verejnosti.

 

 

2. Úpravy a upozornenia v pravidlách pre 3b JUNIOR HbL

Hrá sa, okrem nami upravenými bodmi (ods.2) spravidla podľa Pravidiel Slovenskej Hokejbalovej únie (SHbÚ) a preto sú všetci hráči, realizačné tými a samozrejme aj rozhodcovia v jednotlivých stretnutiach povinní sa nimi riadiť!!!

a)  Zápas sa hrá so štandardnou hokejovou resp. v telocvični florbalovou hokejkou, ktoré nesmú byť viditeľne poškodené (napr. tvar a upevnenie čepele nesmie ohrozovať zdravie zainteresovaných)

b)  Zápasy sa hrajú oficiálnou hokejbalovou loptičkou. Zabezpečí Organizátor 3b JUNIOR HbL. 

c)  Prestávka medzi jednotlivými tretinami je 3 min.

d)  Tresty:

Menší trest = 1 min. (hrubý čas)

Väčší trest za hrubý faul, faul vo vyloženej šanci (posúdenie R) = samostatný nájazd

e)  Výstroj hráčov v poli JE POVINNÁ min. futbalové chrániče a rukavice!!! Vzhľadom na vekovú kategóriu MŽ je odporúčaná aj prilba.

Avšak ak dá zodpovedná osoba daného družstva súhlas (preberá plnú zodpovednosť), môže hráč na vlastné riziko nastúpiť na zápas aj bez ochranných prvkov.

Výstroj brankára musí spĺňať minimálne kritéria podľa pravidiel hokejbalu. Každá ZŠ zabezpečí pre svoje družstvo výstroj vo vlastnej réžii.  

f)  Každý hráč nastupuje na zápas DOBROVOĽNE a na VLASTNÉ RIZIKO, čo potvrdzuje svojím zaradením na súpisku družstva.

Organizátor 3b JUNIOR HbL nezodpovedá za prípadné nepredvídané ťažkosti okolo zdravotného stavu hráča a iných komplikácií s tým spojenými!!!

g) Dohrávanie súbojov, ako aj agresívna hra okolo mantinelov je vzhľadom k veku hráčov neprípustná!!!  Zakazuje sa narážať súpera na mantinel.

h)  V jednotlivých družstvách či už MŠ alebo SŽ nie je obmedzený počet hokejistov (žiak hokejovej triedy), avšak v jednom okamihu sa na hracej ploche môžu objaviť max. 2 takýto hráči, brankára vynímajúc. Pri porušení tohto pravidla nasleduje automaticky samostatný nájazd, bez vylúčenia hráča. 

i) Všetky zápasy 3b JUNIOR HbL musia mať svojho víťaza. 

Zápasy sa hrajú bez predĺženia, o víťazovi tak rozhodnú samostatné nájazdy po 3 hráčoch na oboch stranách, kde na samostatný nájazd môže ísť hráč len raz (do vystriedania všetkých hráčov v stretnutí). O začínajúcom mužstve rozhodne žreb (minca).

j)  Po vyhodení loptičky cez celé ihrisko sa nebude pískať "Icing" , ako aj "Ofsajdy" , ktoré sú z pravidiel vyňaté! 

 

3. Ceny

Po odohraní kompletného programu 3b JUNIOR HbL (4 turnaje) budú cenami odmenené všetky družstvá v oboch vekových kategóriách.

Víťazi sa na najbližší rok stanu držiteľmi Putovného pohára mesta Prešov. Družstvá umiestnené na 1.-6. mieste (MŽ) resp. 1.-5.mieste (SŽ) si domov odnesú poháre a medaile (1.-3.miesto) za konečné umiestnenie.

Individuálne ceny v dostanú Najlepší brankár, Najužitočnejší hráč, Najlepšia zostava ALL STARS (5+1 resp. 4+1) a Najlepšia hráčka v jednotlivých kategóriách.

Ceny venuje mesto Prešov. 

  

4. Organizátor 3b JUNIOR HbL  

Organizátorom projektu je 3b Prešovská Hokejbalová liga (HOKEJBAL Prešov o.z.) vz. Peter KOCHAN.

Všetci hráči a aktéri 3b JUNIOR HbL sú mu plne podriadení!!! 

a) Má hlavné rozhodujúce právo pri porušení pravidiel, kontumáciách, súpiskách, trestoch, vyradeniach, využití finančných prostriedkov a pod..

b) Chráni dobré meno 3b JUNIOR HbL, podieľa sa na jej rozvoji a smie prijímať rozhodnutia len v jej prospech!

   

5. Garanti projektu

HOKEJBAL Prešov o.z.

Peter KOCHAN

Predseda a Organizátor 3b JUNIOR HbL

tel: 0918392912  

 

Mesto Prešov

​Mgr. Igor HODŽIA

Vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu mesta Prešov

Jarková 26

08001 Prešov

tel. : 051/3100 550

 

ZŠ Československej Armády

Mgr. Ľubica KOHÁNIOVÁ

Riaditeľka

ZŠ na ulici Čsl. Armády 22

08001 Prešov

tel. : 0904734082

 

 

Pravidlá 3b JUNIOR HbL o Putovný pohár mesta Prešov sú platné a nemenné !!!  yes